Świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia

Setne urodziny w wielu kulturach i krajach uznawane są za szczególne urodziny, które są w wyjątkowy nie tylko celebrowane, ale i uznawane przez różne instytucje i stowarzyszenia, zarówno państwowe jak i społeczne. Jest to forma wyrażenia podziwu dla seniora, który osiągnął tak długie życie, godne podziwu i uznania. Świadczenie honorowe z tego tytułu ma wyraz nie tylko wymierny, ale także symboliczny. Niemniej ta wymierna postać jest przez nestorów bardzo doceniana i niejednokrotnie pozwala na polepszenie jakości życia.

Jak uzyskać świadczenie honorowe z ZUS?

W Polsce takim świadczeniem honorowym jest dodatkowa emerytura wypłacana z ZUS. To świadczenie wypłacane jest co miesiąc, wraz z cykliczną rentą bądź emeryturą. Przysługuje ona każdemu seniorowi, niezależnie od wysokości pozostałych otrzymywanych świadczeń. Emerytura honorowa wypłacana jest z urzędu, bez dodatkowych formalności i wniosków. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy senior w dniu 100 urodzin nie otrzymywał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadnego świadczenia, nie widnieje bowiem w bazie danych ZUS. Wówczas niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku oraz potwierdzenie daty urodzenia dokumentem tożsamości.

Jaka jest wysokość dodatkowej, honorowej emerytury?

Wysokość emerytury dla stulatków jest różna, ponieważ oblicza się ją w oparciu o kwotę bazową, która każdego roku jest inna. Co ważne, raz obliczona i przyznana wysokość honorowej emerytury, nie ulega waloryzacji i zmianie, i jest wypłacana w w tej samej wysokości do końca życia. Kwota bazowa, która stanowi podstawę wyliczenia świadczenia honorowego, stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający, pomniejszonego o składki ZUS.